VIP 14 là gì? Có quyền lợi gì?

VIP 14 là gì? Có quyền lợi gì?
Tắt QC [X]